Användarvillkor

1. Allmänt

SF Anytime är en internetbaserad tjänst (”Tjänsten”) som ger användaren möjlighet att köpa eller hyra enstaka, eller paket av flera, filmer, TV-serier och annan audiovisuell underhållning (”Materialet”) som, från tid till annan, görs tillgängliga (i) för streaming via http://www.sfanytime.com (”Webbplatsen”) och (ii) för streaming, och i vissa fall nedladdning, via de konsumtionsplattformar som anges på Webbplatsen (”Konsumtionsplattformarna”). För att en användare (”Kunden”) ska få tillgång till Tjänsten krävs att Kunden skapar ett användarkonto på Webbplatsen och accepterar de användarvillkor som anges nedan (”Användarvillkoren”). För att Kunden sedan ska få tillgång till utvalt Materialet krävs dessutom att Kunden beställer (för köp eller hyra) Materialet via Webbplatsen eller via de Konsumtionsplattformar där beställning kan ske, utför betalning på sätt som framgår där och av Användarvillkoren, samt att SF Anytime erhåller en bekräftelse av att betalning skett avseende utvalt Materialet.

Användarvillkoren, tillsammans med eventuella övriga villkor som anges vid tillhandahållandet av Materialet via Tjänsten, utgör det avtal som gäller mellan SF Anytime AB (org.nr. 556748-2616) (”SF Anytime”) och Kunden för användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och allt Material som Kunden hyr eller köper i anslutning därtill (”Avtalet”).

En användare måste ha fyllt 18 år för att få skapa ett användarkonto för Tjänsten och därmed registrera sig som Kund. Kunden ansvarar för att de uppgifter som Kunden lämnar i samband med skapande av användarkonto är korrekta samt att löpande meddela SF Anytime om uppgifterna ändras. Kunden ansvarar för att ingen annan får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter och lösenord. Kunden ska omedelbart meddela SF Anytime om Kunden vet eller misstänker att någon annan än Kunden har fått tillgång till inloggningsuppgifter och lösenord.

Om någon av de mottagarenheter som Kunden använder för Tjänsten överlåts, blir stulen eller tappas bort ska Kunden omedelbart ändra lösenord för Tjänsten. SF Anytime har rätt att när som helst, med skäligt varsel, utan angivande av skäl, begära att Kunden ska ändra sitt lösenord. Kunden åtar sig att utföra sådan ändring skyndsamt och Kunden är medveten om att ändringen kan orsaka tillfälliga avbrott i Kundens användande av Tjänsten.

SF Anytime kommunicerar med användare via bl.a. e-post och pushnotiser. Användare kan välja att tacka nej till marknadsföring via e-post genom en länk i själva e-postmeddelandet. Användaren kan välja att stänga av och sätta på pushnotiser genom inställningarna i den mobiltelefon där Tjänsten finns tillgänglig.

2. Tekniska och geografiska förutsättningar för att använda Tjänsten

För att kunna använda Tjänsten krävs att Kunden har nödvändig utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. SF Anytime ansvarar inte för brist i tillhandahållande av Tjänsten som beror på att Kunden inte har nödvändig utrustning, mjukvara eller internetkapacitet. Kunden svarar själv för att dessa krav är uppfyllda men kan få mer information kring vid var tid gällande tekniska förutsättningar för att tillgodogöra sig Tjänsten via information på Webbplatsen.

Efter bekräftelse till SF Anytime av Kundens hyra eller köp av utvalt Material, samt att betalning skett, kan Kunden ta del av Materialet via Tjänsten på flera olika mottagarenheter, enligt vad som anges nedan.

Vid hyra av Material via Tjänsten har Kunden möjlighet till uppspelning av utvalt Material på den mottagarenhet där beställningen genomfördes samt på fyra (4) ytterligare mottagarenheter. Kunden kan dock inte ta del av utvalt Material på fler än en (1) mottagarenhet samtidigt. Materialet som hyrts är tillgängligt för Kunden under en begränsad tidsperiod, som bestäms av SF Anytime och som framgår vid beställningen. Under denna tidsperiod kan Kunden spela upp Materialet obegränsat antal gånger.

Vid köp (Electronic Sell Through) av Material via Tjänsten har Kunden obegränsad möjlighet till streaming och uppspelning av Materialet via Konsumtionsplattformarna så länge SF Anytime innehar nödvändiga rättigheter till Materialet från rättighetshavaren för att fortsätta tillhandahållandet. Det köpta Materialet kan även laddas ned varefter det kan spelas upp off-line, utan tillgång till internet, på de Konsumtionsplattformar som stödjer denna funktionalitet.

SF Anytime förbehåller sig rätten att ändra de tekniska förutsättningarna för Tjänsten från tid till annan, inbegripet att efter eget gottfinnande minska eller ändra det antal mottagarenheter som kan användas för att ta del av Materialet via Tjänsten.

Förutom vad som anges avseende nedladdat Material har Kunden möjlighet att under vissa förutsättningar och i enlighet med Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1128 om gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden ta del av Material via Tjänsten när Kunden tillfälligt vistas utanför Sverige men i ett annat EU/EES land. Material som laddats ned via de Konsumtionsplattformar som stödjer nedladdning, kan dock användas av Kunden utan geografisk begränsning.

3. Priser och betalning

En Kund som önskar hyra eller köpa utvalt Material ska betala den avgift som gäller vid tidpunkten för beställningen. Tillämpliga avgifter för det Material som ingår i Tjänsten framgår av den prislista återfinns på Webbplatsen och på sådana Konsumtionsplattformar där beställning kan ske. Prislistan kan komma att ändras från tid till annan. Samtliga avgifter är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK).

Betalning av hyra och köp av utvalt Material sker i samband med Kundens beställning av Materialet genom att den aktuella avgiften dras från det betalkort som Kunden har angivit, genom Swish eller värdekod. Det är endast möjligt att genomföra köp eller hyra av utvalt material om betalsättet som används innehåller tillräckliga medel för att täcka den avgift som ska debiteras. De betalsätt som kan användas framgår på webbplatsen framgår på Webbplatsen och på sådana Konsumtionsplattformar där beställning kan ske. Kunden bör notera att eventuella avgifter och ytterligare villkor kan gälla för användningen av dessa betalkort. Information om innehållet i sådana villkor tillhandahålls inte av SF Anytime.

Utöver betalning av avgiften för Materialet tillkommer den avgift som Kunden betalar till sin internetoperatör för datatrafik, vilket hanteras mellan Kunden och dennes internetoperatör utanför ramen för Avtalet, samt Kundens kostnader avseende övriga tekniska förutsättningar för att använda Tjänsten.

4. Ångerrätt

Kundens beställning av Material enligt Avtalet omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Detta innebär bl.a. att Kunden har rätt att frånträda en beställning av Material inom ramen för Avtalet utan att ange något skäl (ångerrätt) inom 14 dagar från det att Kunden fått en bekräftelse av sin beställning (ångerfristen). För att utnyttja ångerrätten ska Kunden innan ångerfristens utgång meddela SF Anytimes kundtjänst om att Kunden vill frånträda sin beställning (det räcker med att Kundens meddelande har skickats innan ångerfristen gått ut). Kunden kan även använda standardblanketten som Konsumentverket tagit fram och som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Observera att ångerrätten är begränsad. Om Kunden loggar in på Tjänsten och påbörjar visning av Materialet samtycker Kunden till att SF Anytime påbörjar fullgörandet av leveransen av utvalt Material, även om ångerfristen inte skulle ha löpt ut. Kunden medger att denne inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt då Kunden påbörjar visning av Materialet.

Om Kunden frånträder en beställning med stöd av ångerrätten kommer SF Anytime utan avdrag återbetala vad Kunden erlagt för det Material som omfattas av den aktuella beställningen. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då SF Anytime underrättades om Kundens beslut att frånträda beställningen.

5. Kampanjer

SF Anytime kan komma att erbjuda nya användare att under viss period (”Kampanjperiod”) köpa eller hyra Material inom ramen för Tjänsten till rabatterat pris. Rätten att ta del av sådant kampanjerbjudande är villkorad av att (i) varken Kunden eller någon i Kundens hushåll har använt ett kampanjerbjudande avseende Tjänsten under de senaste sex (6) månaderna och (ii) Kunden inte varit Kund under de senaste tre (3) månaderna. Utöver de villkor som anges här kan ett kampanjerbjudande vara förenat med vissa ytterligare på Webbplatsen angivna villkor.

Efter Kampanjperioden kommer de priser som framgår av punkten 3 ovan gälla för Kundens hyra eller köp av Material inom ramen för Tjänsten.

6. Användning av Tjänsten m.m.

Samtliga immateriella rättigheter avseende Tjänsten och Materialet innehas av SF Anytime eller dess licensgivare och detta Avtal innebär ingen överlåtelse av några rättigheter till Tjänsten eller Materialet till Kunden.

SF Anytime upplåter endast till Kunden en icke-exklusiv, begränsad och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten, och det Material som ingår i Tjänsten, på så sätt och under den tid som framgår av dessa Användarvillkor. Kunden ansvarar för att Tjänsten inte används i strid med gällande lagstiftning samt att Tjänsten endast används för personligt och privat bruk.

Materialet som Kunden får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Kunden får inte förfoga över Materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid med detta Avtal. Detta innebär bland annat att Kunden inte får sprida eller kopiera Materialet, inte tillgängliggöra Materialet till allmänheten eller använda Materialet i kommersiellt syfte.

Materialet kan ha innehåll som anses olämpligt för minderåriga eller som kan uppfattas vara oanständigt eller stötande. Förälder eller vårdnadshavare som tillåter minderårig att använda sig av Tjänsten är ensamt ansvarig för att bedöma huruvida Materialet är lämpligt för den minderåriga eller ej.

Kunden får inte låta annan person använda Kundens inloggningsuppgifter.

Kunden får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det säkerhetssystem som SF Anytime använder för att skydda Tjänsten.

Kundens agerande i strid med denna punkt 6 ska alltid anses som ett väsentligt avtalsbrott och medföra rätt för SF Anytime att omedelbart säga upp Avtalet och stänga av Kunden från att använda Tjänsten utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning. Sådant agerande kan även medföra skadeståndsskyldighet för Kunden.

SF Anytime förbehåller sig även rätten att i övrigt stänga av Kunden från all användning av Tjänsten, utan skyldighet att återbetala erlagd ersättning, vid brott mot detta Avtal.

7. SF Anytimes ansvar för fel i Tjänsten

Tjänstens karaktär gör att störningar, t.ex. på grund av överbelastning, nätverks- och/eller andra kommunikationsfel och/eller problem, kan förekomma som kan innebära att Kunden inte kan ta del av Tjänsten eller visst Material. Kunden är även medveten om och godkänner att Tjänsten, och Material som ingår i Tjänsten, kan vara otillgänglig under avbrott för underhåll av Tjänsten.

Kunden är medveten om att Materialet som tillgängliggörs via Tjänsten har producerats vid olika tidpunkter och med olika tekniska förutsättningar. Kunden accepterar därför att Tjänstens innehåll kan vara av skiftande uppspelningskvalitet, exempelvis beträffande ljud och bild, och att det tillhandahålls i “befintligt skick”.

Utöver vad som anges ovan är SF Anytimes ansvar begränsat till att endast omfatta fel i Tjänsten som beror på SF Anytime eller sådan tredje part som SF Anytime anlitar. SF Anytime ansvarar t.ex. inte för fel som beror på Kunden eller fel i Kundens utrustning (såsom t.ex. att den inte uppfyller de tekniska förutsättningarna under punkten 2 ovan) eller annan utrustning som inte tillhör SF Anytime eller sådan tredje part som SF Anytime anlitar.

Skulle SF Anytimes avtal med rättighetshavare upphöra, eller om åtkomsten till Material som köpts inom ramen för Tjänsten av någon annan anledning upphör på grund av orsaker för vilka SF Anytime ansvarar, äger Kunden rätt till kompensation, motsvarande värdet av det Material som inte längre kan användas, i form av en voucher som kan användas för köp eller hyra av Material i samband med Tjänsten.

SF Anytime är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador till följd av användandet av Tjänsten eller Materialet eller till följd av fel och brister i Webbplatsen eller Konsumtionsplattformarna såvida inte annat uttryckligen framgår av dessa användarvillkor.

8. Reklamation

Om Kunden anser att Tjänsten är felaktig måste Kunden, för att få åberopa felet, lämna en reklamation. Sådan reklamation görs till SF Anytimes kundtjänst (kontaktuppgifter till kundtjänsten finns på Webbplatsen och övriga kontaktuppgifter till SF Anytime anges i punkten 15).

Vid reklamation ska Kunden uppge viss information såsom t.ex. vilket del av Materialet som reklamationen avser, datum och klockslag för felet, vilken internetoperatör som Kunden har, Kundens postadress, en detaljerad redogörelse för felet etc. Kunden ska vidare skicka med kvittot för den betalda avgiften för det Material som reklamationen avser eller på annat sätt kunna visa sitt inköp.

9. Uppsägning

SF Anytime kan, utöver vad som anges i punkten 6, säga upp Avtalet med omedelbar verkan om SF Anytime (i) beslutar att stänga Tjänsten helt eller delvis, (ii) beslutar att väsentligen förändra Tjänsten och/eller Material eller annat innehåll eller (iii) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet. Uppsägning av Avtalet från SF Anytimes sida kan ske via e-post, telefon eller information på Webbplatsen.

Om SF Anytime säger upp Avtalet enligt (i)-(iii) i denna punkt ska SF Anytime i förekommande fall återbetala den del av Kundens erlagda avgift som motsvarar berörd del av Tjänsten som inte längre kan användas. Uppsägning av Avtalet ska inte påverka sådant Material som Kunden redan köpt.

10. Behandling av personuppgifter

I samband med att du registrerar ett konto för Tjänsten lämnar du personuppgifter som SF Anytime bl.a. använder för att erbjuda en relevant och intressant tjänst. I viss utsträckning kan SF Anytime, via cookies och liknande teknologier, få information om vilket innehåll du föredrar och hur du rör dig på SF Anytimes plattformar.

SF Anytime värnar om din integritet och den personuppgiftsbehandling som sker i Tjänsten är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Mer information om hur SF Anytime behandlar dina personuppgifter hittar du i SF Anytimes Personuppgiftspolicy.

11. Cookies

En cookie är en liten datafil som skickas till och lagras på Kundens enhet när denne besöker Webbplatsen och/eller använder Tjänsten. Det finns två typer av cookies, permanenta cookies och temporära cookies (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras på Kundens enhet under en längre period medan sessionscookies försvinner när Kunden stänger ned webbläsaren. Om Kunden inte vill acceptera användandet av cookies kan Kunden ändra inställningarna i sin webbläsare så att cookies helt eller delvis inte tillåts. Notera att delar av Webbplatsen eller Tjänsten kan sluta fungera eller fungera sämre om Kunden avaktiverar funktionen avseende cookies.

Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy.

12. Ändring av Avtalet, Tjänsten och Materialet samt överlåtelse av Avtalet

SF Anytime förbehåller sig rätten att när som helst ändra Avtalet, Tjänsten och/eller det Material som ingår i Tjänsten. Meddelande om ändring i Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden kommer att lämnas via e-postmeddelande och kan även lämnas på Webbplatsen, varför Kunden rekommenderas att regelbundet uppdatera sig via Webbplatsen. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av Avtalet som inte är till uppenbar fördel för Kunden, har Kunden rätt att säga upp Avtalet i berörd del med verkan från den tidpunkt ändringen träder i kraft. Kunden ska anses ha accepterat ändringen av Avtalet, Tjänsten och/eller det Material som ingår i Tjänsten om Kunden inte inom 30 dagar från och med att ändring har meddelats informerar SF Anytime om att Kunden vill säga upp Avtalet, eller dessförinnan om Kunden fortsätter att använda Tjänsten efter att det att ändringen har trätt ikraft.

SF Anytime har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

13. Tillämplig lag och tvist

Svensk materiell lag ska tillämpas på Avtalet.

Vid tvist mellan SF Anytime och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att väcka talan vid allmän domstol.

EU-kommissionen erbjuder en webbplats för att hjälpa missnöjda kunder att lösa tvister, du hittar den här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14. Kundtjänst

Kunden är välkommen att kontakta SF Anytimes kundtjänst för ytterligare information eller vid behov av support. Kontaktuppgifter till SF Anytimes kundtjänst finns på Webbplatsen. SF kan inte erbjuda kundsupport efter att kund raderat sitt konto.

15. Kontaktuppgifter till SF Anytime

SF Anytime AB
Box 7200
103 88 Stockholm
Sverige