Brukervilkår for SF Anytime 

1. Generelt

SF Anytime er en nettbasert tjeneste («tjenesten») som gir brukeren muligheten til å kjøpe eller leie filmer, TV-serier og annen audiovisuell underholdning («materialet») enkeltvis eller i pakker med flere, som fra tid til annen gjøres tilgjengelig (i) for strømming på www.sfanytime.com («nettsiden»), og (ii) for strømming, og i enkelte tilfeller nedlasting, gjennom bruksplattformene som angis på nettsiden («bruksplattformene»). For at en bruker («kunden») skal få tilgang til tjenesten, må kunden opprette en brukerkonto på nettsiden og akseptere brukervilkårene nedenfor («brukervilkårene»). For at kunden deretter skal få tilgang til utvalgt materiale, må kunden også bestille (kjøpe eller leie) materialet på nettsiden eller via bruksplattformene der bestillingen skal foregå, utføre betaling som framgår der og av brukervilkårene, og SF Anytime må motta en bekreftelse på at betalingen for valgt materiale er utført.

Brukervilkårene, sammen med eventuelle andre vilkår som angis ved tilgangen til materialet gjennom tjenesten, utgjør avtalen som gjelder mellom SF Anytime AB (org.nr. 556748-2616) («SF Anytime») og kunden for bruk av tjenesten, inkludert alle funksjoner og alt materiale som kunden leier eller kjøper i tilknytning dertil («avtalen»).

Brukeren må ha fylt 18 år for å opprette en brukerkonto for tjenesten og deretter registrere seg som kunde. Kunden er ansvarlig for at opplysningene som kunden oppgir ved opprettelse av brukerkontoen er riktige, samt å fortløpende informere SF Anytime om opplysningene endres. Kunden er ansvarlig for at ingen andre får tilgang til kundens påloggingsnavn og -passord. Kunden skal umiddelbart melde fra til SF Anytime om kunden vet om eller mistenker at noen andre enn kunden har fått tilgang til påloggingsnavn og -passord. 

Om noen av mottakerenhetene som kunden bruker for tjenesten overgis, stjeles eller mistes, skal kunden umiddelbart bytte passord for tjenesten. SF Anytime har rett til når som helst, med rimelig varsel, uten begrunnelse, å be om at kunden endrer passordet. Kunden påtar seg å utføre en slik endring snarlig, og kunden er fullt klar over at endringen kan føre til midlertidig brudd for kundens bruk av tjenesten. 

2. Tekniske og geografiske forutsetninger for å bruke tjenesten

For å kunne bruke tjenesten må kunden ha nødvendig utstyr, programvare og internettilkobling, og oppdateringer kan være nødvendig med jevne mellomrom. SF Anytime er ikke ansvarlig for brudd på tilgangen av tjenesten som følge av at kunden ikke har nødvendig utstyr, programvare eller internettilkobling. Kunden må selv sørge for at disse kravene innfris, men kan få mer informasjon på nettsiden omkring gjeldende tekniske krav for å bruke tjenesten.

Etter at SF Anytime mottar bekreftelsen om kundens leie eller kjøp av valgt materiale, samt betaling av skatt, kan kunden bruke tjenesten på flere ulike mottakerenheter i henhold til hva som angis nedenfor.

Ved leie av materiale gjennom tjenesten har kunden muligheten til å spille valgt materiale på mottakerenheten der bestillingen ble gjort, samt på ytterligere fire (4) mottakerenheter. Kunden kan ikke spille av materialet på flere enn én (1) mottakerenhet om gangen. Materialet som leies er tilgjengelig for kunden i begrenset tid, som bestemmes av SF Anytime og fremkommer ved bestillingen. I denne perioden kan kunden spille av materialet så mange ganger som ønskelig.

Ved kjøp (Electronic Sell Through) av materiale via tjenesten har kunden ubegrenset tilgang til å strømme og spille av materialet via bruksplattformene så lenge SF Anytime har de nødvendige rettighetene til materialet fra rettighetshaverne for å fortsette tilgangen. Det kjøpte materialet kan også lastes ned for å spilles av i frakoblet modus, uten tilgang til Internett, på bruksplattformene som støtter denne funksjonaliteten.

SF Anytime forbeholder seg retten å fra tid til annen å endre de tekniske kravene for tjenesten, inkludert etter eget forgodtbefinnende å minske eller endre antallet mottakerenheter som kan brukes for å benytte materialet via tjenesten.

I tillegg til hva som angis vedrørende nedlastet materiale, har kunden muligheten til under enkelte forutsetninger, og i samsvar med Europaparlamentets og Europarådets regulering (EU) 2017/2018 om grenseoverskridende portabilitet for innholdstjenester på nett i det indre markedet, å spille av materialet via tjenesten når kunden er utenfor Norge, men fortsatt i et annet EU-/EØS-land. Materiale som lastes ned via bruksplattformene som støtter nedlasting, kan brukes av kunden uten geografisk begrensning.

3. Priser og betaling

Kunder som ønsker å leie eller kjøpe valgt materiale må betale avgiften som gjelder ved tidspunktet for bestillingen. Gjeldende avgifter for materialet som inngår i tjenesten fremgår fra prislisten på nettsiden og bruksplattformene der bestillingen foregår. Prislisten kan endres fra tid til annen. Samtlige avgifter er inklusive moms og i norske kroner (NOK).

Betaling av leie og kjøp av utvalgt materiale skjer i samband med kundens bestillinger av materialet gjennom at den aktuelle avgiften trekkes fra betalingskortet kunden har angitt. Det er kun mulig å gjennomføre kjøp eller leie av valgt materiale hvis kontoen som er koblet til betalingskortet som brukes inneholder tilstrekkelig kapital for å dekke avgiften som skal debiteres. Betalingskortene som kan brukes fremgår på nettsiden og på bruksplattformene der bestillingen skal utføres. Kunden må være oppmerksom på at eventuelle avgifter og ytterligere vilkår kan gjelde for bruken av disse betalingskortene. Informasjon om innholdet i slike vilkår tilbys ikke av SF Anytime.

Utover betalingen av avgiften for materialet tilkommer avgiften som kunden betaler til sin internettleverandør for datatrafikk, noe som håndteres mellom kunden og deres internettleverandør utenfor avtalens rammer, samt kundens kostnader for øvrige tekniske forutsetninger for å bruke tjenesten.

4. Angrerett

Kundens bestilling av materiale i henhold til avtalen omfattes av svensk lov (2005:59) om avstandsavtale og avtale utenfor bedriftslokaler. Dette innebærer bl.a. at kunden har rett til å angre en bestilling av materiale innenfor avtalens rammer uten å angi grunn (angrerett) innen 14 dager fra kunden mottar ordrebekreftelsen (angrefrist). For å benytte seg av angreretten må kunden informere SF Anytimes kundestøtte før angrefristen utløper om at kunden vil trekke bestillingen (det er tilstrekkelig at kundens melding blir sendt før angrefristen utløper). Kunden kan også bruke standardmeldingen som Konsumentverket har laget, og som ligger på Konsumentverkets hjemmeside (www.konsumentverket.se).

Vær oppmerksom på at angreretten er begrenset. Dersom kunden logger på tjenesten og begynner å se materialet, samtykker kunden til at SF Anytime fullfører leveransen av valgt materiale, selv om fristen ikke er utløpt. Dette innebærer at kunden ikke har noen angrerett fra og med tidspunktet kunden begynner visningen av materialet. 

Hvis kunden trekker en bestilling gjennom angreretten, kommer SF Anytime uten fradrag til å tilbakebetale beløpet som kunden la ut for materialet som omfattes av den aktuelle bestillingen. Tilbakebetalingen vil skje uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter at SF Anytime informeres om kundens avgjørelse om å trekke bestillingen.

5. Kampanjer

SF Anytime kan tilby nye brukere i bestemte perioder («kampanjeperiode») å kjøpe eller leie materiale innenfor tjenestens rammer til rabattert pris. Retten til å delta i slike kampanjetilbud avhenger av at (i) verken kunden eller noen i kundens husholdning har benyttet et kampanjetilbud for tjenesten i løpet av de siste seks (6) månedene og (ii) kunden ikke har vært kunde de siste tre (3) månedene. Utover vilkårene som angis her kan kampanjetilbud være underlagt ytterligere vilkår på nettsiden.

Etter kampanjeperioden kommer prisene som framgår i punkt 3 også til å gjelde for kundens leie eller kjøp av materiale innenfor tjenestens rammer.  

6. Bruk av tjenesten m.m.

Samtlige immaterielle rettigheter relatert til tjenesten og materialet innehas av SF Anytime eller deres lisensgivere, og denne avtalen er ingen rettighetsoverdragelse for tjenesten eller materialet til kunden.

SF Anytime stiller til rådighet for kunden en ikke-eksklusiv, begrenset og ikke-overførbar rett til å bruke tjenesten og materialet som inngår i tjenesten i henhold til måten og tiden som framgår i disse brukervilkårene. Kunden er ansvarlig for at tjenesten ikke brukes i strid med gjeldende lovverk, samt at tjenesten kun brukes for personlig og privat bruk.

Materialet som kunden får tilgang til gjennom tjenesten beskyttes av svenske og internasjonale åndsverklover og andre gjeldende lovverk. Kunden får ikke bruke materialet i strid med åndsverklovene, andre gjeldende lovverk eller denne avtalen. Dette innebærer blant annet at kunden ikke får spre eller kopiere materialet, ikke tilgjengeliggjøre materialet for allmennheten eller bruke materialet til kommersielle formål.

Materialet kan ha innhold som anses som upassende for mindreårige eller som kan oppfattes som uanstendig eller støtende. Foreldre og verger som tillater mindreårige å bruke tjenesten er ene ansvarlig for å bedømme om materialet er egnet for den mindreårige eller ikke.

Kunden får ikke la andre personer bruke kundens påloggingsopplysninger.

Kunden får ikke omgå, fjerne, endre eller på annet vis påvirke det tekniske systemet og/eller sikkerhetssystemet som SF Anytime bruker for å beskytte tjenesten.

Kundens handling i strid med punkt 6 skal alltid anses som et vesentlig avtalebrudd og medføre SF Anytimes rett til umiddelbart å si opp avtalen og utestenge kunden fra å bruke tjenesten uten å måtte tilbakebetale framlagt erstatning. Slik handling kan også medføre skadeerstatningskrav overfor kunden.

SF Anytime forbeholder seg også retten til å utestenge kunden fra all bruk av tjenesten uten å måtte tilbakebetale framlagt erstatning ved brudd av denne avtalen.

7. SF Anytimes ansvar for feil i tjenesten

Tjenestens karakter gjør at forstyrrelser, f.eks. på grunn av overbelastning, nettverksfeil og/eller andre kommunikasjonsfeil og/eller problemer kan forekomme, som kan innebære at kunden ikke kan bruke tjenesten eller bestemt materiale. SF Anytime er ikke ansvarlig for at kunden ikke kan bruke tjenesten, eller bestemt materiale, som følge av slik overbelastning, feil og/eller problem. Kunden er også kjent med, og godkjenner at, tjenesten og materialet som inngår i tjenesten, kan være utilgjengelig under vedlikehold av tjenesten.

Kunden er kjent med at materialet som tilgjengeliggjøres via tjenesten er produsert ved ulike tidspunkter og med ulike tekniske forutsetninger. Kunden aksepterer derfor at tjenestens innhold kan være av varierende avspillingskvalitet, for eksempel gjeldende lyd og bilde, og det tilbys «som det er».

Utover hva som angis ovenfor er SF Anytimes ansvar ytterligere begrenset til kun å omfatte feil i tjenesten fra SF Anytimes side. SF Anytime er f.eks. ikke ansvarlig for feil fra kundens side eller ved kundens utstyr (f.eks. å ikke oppfylle de tekniske kravene i punkt 2) eller annet utstyr som ikke tilhører SF Anytime, eller for nettsider, innhold og tjenester tilgjengelig fra tredjeparter som kan nås fra nettsiden eller bruksplattformene.

Hvis SF Anytimes avtale med rettighetshavere opphører, eller avtalen om materiale som kjøpes innenfor tjenestens rammer opphører på grunn av årsaker som er SF Anytimes ansvar, har kunden rett til kompensasjon tilsvarende verdien av materialet som ikke lenger brukes, i form av et gavekort som kan brukes for kjøp eller leie av materiale ved bruk av tjenesten.

SF Anytime er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader som følge av bruk av tjenesten eller materialet, eller som følge av feil og svikt på nettsiden eller bruksplattformene, såfremt ikke annet uttrykkelig fremgår fra disse brukervilkårene.

8. Reklamasjon

Om kunden anser tjenesten for mangelfull, må kunden, for å henvise til feilen, sende inn en reklamasjon. Slike reklamasjoner gjøres til SF Anytimes kundestøtte (kontaktopplysninger til kundestøtten ligger på nettsiden og øvrige kontaktopplysninger til SF Anytime angis i punkt 15).

Ved reklamasjon skal kunden angi bestemt informasjon, som hvilken del av materialet reklamasjonen gjelder for, dato og klokkeslett for feilen, hvilken internettleverandør kunden har, kundens postadresse, detaljert redegjørelse av feilen osv. Kunden skal sende med kvitteringen for den betalte avgiften for materialet som reklamasjonen gjelder for, eller på annet vis kunne bevise kjøpet.

9. Oppsigelse

SF Anytime kan, utover hva som angis i punkt 6, si opp avtalen med umiddelbar virkning om SF Anytime (i) beslutter å stenge tjenesten helt eller delvis, (ii) beslutter å vesentlig endre tjenesten og/eller materialet eller annet innhold, eller (iii) har annen saklig anledning til å si opp avtalen. Oppsigelse av avtalen fra SF Anytimes side kan skje via e-post, telefon eller informasjon fra nettsiden.

Hvis SF Anytime sier opp avtalen i henhold til (i)–(iii) i dette punktet, skal SF Anytime tilbakebetale den delen av kundens utlagte avgift som tilsvarer den berørte delen av tjenesten som ikke lenger kan brukes. Oppsigelse av avtalen skal ikke påvirke materiale som kunden allerede har kjøpt.

10. Behandling av personopplysninger

I tilknytning til at du oppretter en konto for tjenesten legger du igjen personopplysninger som SF Anytime bl.a. bruker til å tilby en relevant og interessant tjeneste. Til en viss grad kan SF Anytime, gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier, få informasjon om hvilket innhold du foretrekker og hvordan du bruker SF Anytimes plattformer.

SF Anytime verner om integriteten din, og personopplysningsbehandlingen som skjer i tjenesten etterlever GDPR (General Data Protection Regulation).

Du finner mer informasjon om hvordan SF Anytime behandler personopplysningene dine i SF Anytimes retningslinjer om personvern. [oppdaterte retningslinjer om personvern kommer snart].

11. Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten datafil som sendes til og lagres på kundens enhet ved besøk på nettsiden og/eller bruk av tjenesten. Det finnes to typer informasjonskapsler, permanente og midlertidige (såkalte øktinformasjonskapsler). Permanente informasjonskapsler lagres på kundens enhet under lengre perioder, mens øktinformasjonskapsler forsvinner når kunden lukker nettleseren. Hvis kunden ikke vil akseptere bruken av informasjonskapsler, kan kunden endre innstillingene i nettleseren slik at informasjonskapsler ikke tillates, helt eller delvis. Merk at deler av nettsiden eller tjenesten kan slutte å fungere eller fungere dårligere hvis kunden deaktiverer funksjoner i henhold til informasjonskapsler.

Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i retningslinjer om personvern.

12. Endring av avtalen, tjenesten og materialet, samt avståelse av avtalen

SF Anytime forbeholder seg retten til når som helst å endre avtalen, tjenesten og/eller materialet som inngår i tjenesten. Meldinger om endring i avtalen som ikke er til åpenbar fordel for kunden vil gis per e-post, og kan også gis på nettsiden, og derfor anbefales kunden regelmessig å oppdatere seg via nettsiden. Hvis kunden ikke godtar den meddelte endringen av avtalen som ikke er til åpenbar fordel for kunden, har kunden rett til å si opp avtalen fra og med tidspunktet endringen trer i kraft. Kunden skal anses å ha akseptert endringen av avtalen, tjenesten og/eller materialet som inngår i tjenesten om kunden ikke i løpet av 30 dager fra og med endringen har informert SF Anytime om at kunden vil si opp avtalen, eller om kunden fortsetter å bruke tjenesten etter at endringen har tredd i kraft.

SF Anytime har rett til å overlate sine rettigheter og gjeld til andre i henhold til avtalen.

13. Gjeldende lov og tvist

Svensk åndsverkslov skal gjelde for avtalen.

Ved tvist mellom SF Anytime og kunden skal partene først forsøke å løse tvisten gjennom å bli enige. Dersom partene ikke lykkes, kan tvisten avgjøres av Allmänna Reklamationsnämd. Partene har derimot alltid rett til å ta saken til allmenn domstol.

14. Kundestøtte

Kunden er velkommen til å kontakte SF Anytimes kundestøtte for ytterligere informasjon eller ved behov for hjelp. Kontaktopplysninger for SF Anytimes kundestøtte ligger på nettsiden.

15. Kontaktopplysninger for SF Anytime

SF Anytime AB
Box 7200
103 88 Stockholm
Sverige