Brugervilkår

BRUGSBETINGELSER FOR SF ANYTIME

1. Generelle betingelser
SF Anytime er en internetbaseret filmtjeneste (”Tjenesten”), der giver brugeren mulighed for at købe eller leje en, eller en pakke af flere, film, tv-serier og anden audiovisuel underholdning (”Materialer”), der fra tid til anden stilles til rådighed (i) for streaming via http://www.sfanytime.com (”Hjemmesiden”) og (ii) for streaming, og i nogle tilfælde for downloading, via de forbrugerplatforme, der er anført på Hjemmesiden (”Forbrugerplatformene”). For at en bruger (”Kunden”) kan få adgang til Tjenesten, kræves det, at Kunden opretter en konto på Hjemmesiden og accepterer de vilkår og betingelser, der er angivet nedenfor (”Brugsbetingelser”). For at Kunden derefter kan få adgang til udvalgte Materialer, skal Kunden foretage bestilling (køb eller leje) af materialet via Hjemmesiden eller via de Forbrugerplatforme, hvorpå der kan foretages bestilling, og udføre betalinger på den måde, der er beskrevet der, og under betingelserne for brug, således at SF Anytime modtager en bekræftelse af, at betalingen har fundet sted med hensyn til det valgte Materiale.

Brugsbetingelser, sammen med eventuelle andre betingelser for levering af Materialet via Tjenesten, udgør den aftale, som gælder mellem SF Anytime AB (org. nr. 556748-2616) (”SF Anytime”) og Kunden, inklusive alle de funktioner og alt det materiale, som Kunden lejer eller køber i forbindelse hermed (”Aftalen”).

En bruger skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en brugerkonto for service og dermed registrere som kunde. Kunden er ansvarlig for, at de oplysninger, som Kunden giver i forbindelse med oprettelsen af brugerkontoen, er korrekte, og at det løbende meddeles SF Anytime, hvis oplysningerne ændres. Kunden er ansvarlig for, at ingen andre får adgang til Kundens login-oplysninger og kodeord. Kunden skal omgående underrette SF Anytime, hvis Kunden får kendskab til eller mistanke om, at andre end Kunden har fået adgang til login-oplysninger og kodeord.

Såfremt nogen af de modtagerenheder, som Kunden har registreret, overlades til andre, bliver stjålet eller mistes, skal Kunden straks ændre kodeordet for Tjenesten. SF Anytime er til enhver tid berettiget til, med rimelig varsel, uden at angive nogen grund, at bede kunden om at ændre kodeord. Kunden forpligter sig til straks at foretage en sådan ændring. Kunden er opmærksom på, at denne ændring kan forårsage midlertidig afbrydelse af Kundens brug af Tjenesten.

2. Tekniske og geografiske forudsætninger for at bruge Tjenesten
For at kunne bruge Tjenesten kræves det, at Kunden har det fornødne udstyr og den fornødne software og internetkapacitet, som med jævne mellemrum kan kræve periodiske opdateringer. SF Anytime er ikke ansvarlig for eventuelle mangler ved levering af Tjenesten, som skyldes, at Kunden ikke har det fornødne udstyr eller den fornødne software og/eller internetkapacitet. Kunden er ansvarlig for at sikre, at disse krav er opfyldt, men kan få flere oplysninger om de tekniske forudsætninger for at benytte Tjenesten via oplysningerne på Hjemmesiden.

Efter bekræftelse til SF Anytime om Kundens leje eller køb af udvalgte Materialer og efter, at betaling er sket, kan Kunden benytte Materialet via Tjenesten på flere forskellige modtagerenheder som vist nedenfor.

Ved at leje Materialet via Tjenesten har Kunden mulighed for at afspille udvalgte materialer på den modtagerenhed, hvorpå ordren blev udført, samt på fire (4) yderligere modtagerenheder. Kunden kan ikke benytte udvalgte Materialer på flere end en (1) modtagerenhed samtidigt. Det lejede Materiale er tilgængeligt for kunden i en begrænset periode, som bestemmes af SF Anytime, og som det fremgår af bestillingen. I denne periode kan Kunden afspille Materialet et ubegrænset antal gange.

Når du køber (Electronic Sell Through) Materiale via Tjenesten, har du ubegrænset mulighed for at streame og afspille materialet via Forbrugerplatformene, så længe SF Anytime har de nødvendige rettigheder til Materialet fra dettes rettighedshaver til at fortsætte tjenesteydelsen. Det købte Materiale kan også downloades og derefter afspilles offline, uden adgang til internettet, og på de Forbrugerplatforme, der understøtter denne funktionalitet.

SF Anytime forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre de tekniske forudsætninger for Tjenesten, herunder efter eget skøn begrænse eller ændre antallet af de modtagerenheder, der kan bruges til at benytte Materialet via Tjenesten.

Bortset fra det nedenfor angivne vedrørende det downloadede materiale har Kunden udelukkende ret til at se Materialet via Tjenesten, når kunden befinder sig i Sverige. De Materialer, der downloades via forbrugerplatforme, der understøtter download, kan bruges af kunden uden geografisk begrænsning.

3. Priser og betaling
En kunde, der ønsker at leje eller købe udvalgt Materiale, skal betale det geby, der gælder på bestillingstidspunktet. Gældende gebyrer for det Materiale, der omfattes af Tjenesten, findes på den prisliste, der vises på Hjemmesiden og på sådanne forbrugsplatforme, hvorpå bestilling kan foretages. Prislisten bliver ændret fra tid til anden. Alle gebyrer er inklusive MOMS og i svenske kroner (SEK).

Betaling af leje og køb af udvalgte Materialer finder sted i forbindelse med Kundens bestilling af Materialet gennem debitering af det aktuelle gebyr fra det betalingskort, som Kunden har angivet. Det er kun muligt at foretage køb eller leje af udvalgte Materialer, hvis den konto, der er knyttet til det anvendte betalingskort, indeholder tilstrækkelige midler til at dække det gebyr, der skal opkræves. De betalingskort, der kan anvendes, fremgår af Hjemmesiden og af sådanne Forbrugsplatforme, hvorpå bestillinger kan finde sted. Kunden bør bemærke, at eventuelle gebyrer og yderligere betingelser kan gælde for brug af disse betalingskort. Oplysninger om indholdet af sådanne betingelser er ikke SF Anytime i hænde.

Ud over betaling af gebyret for Materialet forekommer det gebyr, som kunden betaler til sin internetoperatør for datatrafik, hvilket håndteres mellem kunden og dennes internetoperatør uden for Aftalens rammer, samt Kundens udgifter til andre tekniske forudsætninger for at bruge Tjenesten.

4. Fortrydelsesret
Kundens bestilling af Materialer ifølge aftalen er omfattet af loven (2005:59) om distanceaftale og aftaler uden for forretningslokaler. Dette omfatter blandt andet, at Kunden har ret til at annullere en bestilling af Materialer indenfor aftalens rammer uden at give en begrundelse (fortrydelsesfrist). For at kunne bruge fortrydelsesfristen skal Kunden inden fortrydelsesfristens udløb meddele SF Anytimes kundeservice, at bestillingen ønskes tilbagetrukket (det er nok, at Kundens meddelelse blev sendt inden fortrydelsesfristens udløb). Kunden kan også bruge den standardblanket, som Konsumentverket (forbrugerstyrelsen) har udviklet, og som er tilgængelig på forbrugerstyrelsens hjemmeside (www.konsumentverket.se).

Det bør bemærkes, at fortrydelsesretten er begrænset. Såfremt Kunden logger ind på Tjenesten og påbegynder visning af Materialet, giver Kunden hermed sit samtykke til, at SF Anytime påbegynder udførelsen af leveringen af det udvalgte materiale, uanset om fortrydelsesfristen ikke er udløbet. Dette indebærer, at Kunden ikke har nogen fortrydelsesret fra og med det tidspunkt, hvor Kunden påbegynder visning af materialet.

Såfremt Kunden annullerer en bestilling under påberåbelse af fortrydelsesretten, vil SF Anytime uden fradrag tilbagebetale, hvad kunden har betalt for det Materiale, som omfattes af den aktuelle bestilling. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra og med den dag, hvor SF Anytime blev underrettet om Kundens beslutning om at annullere bestillingen.

5. Kampagner
SF Anytime vil kunne tilbyde nye brugere at benytte Tjenesten i en vis periode (”Kampagneperiode”) til at købe eller leje Materialet inden for Tjenestens rammer til en nedsat pris. Retten til at deltage i et sådant kampagnetilbud er betinget af, (i) at hverken Kunden eller nogen i Kundens husholdning har anvendt et kampagnetilbud i forbindelse med Tjenesten i løbet af de sidste seks (6) måneder, og (ii) at Kunden ikke har været kunde i de sidste tre (3) måneder. Ud over de betingelser, som er anført her, kan et kampagnetilbud være underlagt visse andre betingelser, som er anført på Hjemmesiden.

Efter kampagneperioden vil de priser, der vises i punkt 3 ovenfor, gælde for Kundens leje eller køb af Materiale inden for Tjenestens rammer.

6. Brug af Tjenesten m.m.
Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med Tjenesten og Materialerne ejes af SF Anytime eller dens licensgivere, og denne aftale overfører ikke nogen rettigheder til Tjenesten eller Materialer til Kunden.

SF Anytime tildeler Kunden en ikke-eksklusiv, begrænset og uoverdragelig ret til at at bruge Tjenesten og det Materiale, der indgår i Tjenesten, på en sådan måde og til den tid, der er angivet i disse Brugsbetingelser. Kunden er ansvarlig for, at Tjenesten ikke anvendes i strid med den gældende lovgivning, og at Tjenesten kun bruges til personlig og privat brug.

Det Materiale, som Kunden får adgang til gennem Tjenesten, er beskyttet af svensk og international ophavsretslovgivning og anden gældende lovgivning. Kunden må ikke disponere over Materialet i strid med ophavsretslovgivningen, anden gældende lovgivning eller i strid med denne Aftale. Dette indebærer blandt andet, at Kunden ikke må distribuere eller kopiere Materialet og ikke må gøre Materialet tilgængeligt for offentligheden eller bruge det til kommercielle formål.

Materialet kan have indhold, der anses for uegnet for mindreårige eller kan anses som værende uanstændigt eller stødende. Forældre eller værger, der giver mindreårige tilladelse til at bruge Tjenesten, er ene og alene ansvarlige for at bedømme, om materialet er egnet til mindreårige eller ej.

Kunden må ikke give en tredjemand lov til at bruge Kundens login-oplysninger.

Kunden må ikke omgå, fjerne, ændre eller på anden måde påvirke den teknik og/eller det sikkerhedssystem, som SF Anytime anvender til beskyttelse af Tjenesten.

Såfremt Kunden handler i strid med dette punkt 6, vil dette altid blive anset for en væsentlig misligholdelse, der berettiger SF Anytime til med omgående virkning at opsige Aftalen og udelukke Kunden fra at anvende Tjenesten, uden at SF Anytime er forpligtet til at tilbagebetale erlagt vederlag. En sådan misligholdelse kan ligeledes medføre, at Kunden bliver pligtig til at betale skadeerstatning.

SF Anytime forbeholder sig også retten til i andre henseender at udelukke Kunden fra al brug af Tjenesten, uden at være forpligtet til at tilbagebetale erlagt vederlag, i tilfælde af misligeholdelse af denne Aftale.

7. SF Anytimes ansvar for fejl og mangler ved Tjenesten
Tjenestens karakter medfører, at der kan forekomme forstyrrelser, f.eks. på grund af overbelastning, netværks- og/eller andre kommunikationsfejl og/eller problemer, som kan indebære, at Kunden ikke kan modtage Tjenesten eller visse Materialer. SF Anytime er ikke ansvarlig, såfremt Kunden ikke kan modtage dele af Tjenesten eller visse Materialer på grund af førnævnte overbelastning, fejl og/eller problemer. Kunden er endvidere bekendt med og anerkender, at Tjenesten kan være utilgængelig i tilfælde af afbrydelser med det formål at vedligeholde Tjenesten.

Kunden er bekendt med, at det Materiale, der er tilgængeligt via Tjenesten, er blevet produceret på forskellige tidspunkter og med forskellige tekniske forudsætninger. Kunden accepterer derfor, at Tjenestens indhold kan være af varierende afspilningskvalitet, f.eks. hvad angår lyd og billeder, og at indholdet leveres, ”som det er og forefindes”.

Bortset fra det, der angives ovenfor, er SF Anytimes ansvar yderligere begrænset til kun at omfatte sådanne fejl og mangler ved Tjenesten, som skyldes forhold hos SF Anytime. SF Anytime er f.eks. ikke ansvarlig for fejl og mangler, som skyldes Kunden, eller for fejl og mangler ved Kundens udstyr (som f.eks. at det ikke opfylder de tekniske forudsætninger, der er angivet i punkt 2 ovenfor) eller ved andet udstyr, som ikke tilhører SF Anytime, eller for hjemmesider, indhold og tjenester, der udbydes af tredjemand, og som kan tilgås fra Hjemmesiden eller Forbrugerplatformene.

Hvis SF Anytimes aftale med rettighedshaveren ophører, eller hvis adgang til Materialer, der blev købt inden for Tjenestens rammer af en eller anden grund ophører på grund af årsager, som SF Anytime er ansvarlig for, er Kunden berettiget til erstatning, svarende til værdien af det Materiale, som ikke længere kan bruges, i form af en voucher, som kan anvendes til køb eller leje af Materialer i forbindelse med Tjenesten.

SF Anytime er ikke ansvarlig for direke eller indirekte skader som følge af brugen af Tjenesten eller Materialer eller på grund af fejl eller mangler på Hjemmesiden eller Forbrugerplatformene, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af disse Brugsbetingelser.

8. Reklamation
Såfremt Kunden er af den opfattelse, at Tjenesten er behæftet med fejl, skal kunden indlevere en reklamation. En sådan reklamation skal indleveres til SF Anytimes kundeservice (kontaktoplysninger findes på Hjemmesiden, og øvrige kontaktoplysninger til SF Anytime er anført i punkt 15).

Ved reklamation skal Kunden give visse oplysninger, som f.eks. hvilken del af Materialet reklamationen vedrører, dato og klokkeslæt for fejlen, Kundens internetudbyder, Kundens postadresse, en detaljeret redegørelse for fejlen m.v. Kunden skal endvidere medsende kvittering for det betalte gebyr for det Materiale, som reklamationen vedrører, eller på anden måde dokumentere sit køb.

9. Opsigelse
SF Anytime kan, udover det i punkt 6 angivne, opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis SF Anytime (i) beslutter sig for at afbryde Tjenesten helt eller delvist , (ii) beslutter sig for væsentligt at ændre Tjenesten og/eller Materialet eller andet indhold eller (iii) har en anden grund til at opsige Aftalen. Opsigelse af Aftalen fra SF Anytimes side kan ske via e-mail, telefon eller oplysninger på Hjemmesiden.

Hvis SF Anytime opsiger Aftalen i overensstemmelse med (i)-(iii) i dette punkt, skal SF Anytime tilbagebetale den del af Kundens betalte gebyr, som svarer til den berørte del af Tjenesten, som ikke længere kan bruges. Opsigelse af Aftalen påvirker ikke Materiale, som Kunden allererede har købt.

10. Behandling af personoplysninger
Ved at godkende disse Brugsbetingelser giver Kunden sit samtykke til, at dennes personoplysninger, herunder blandt andet navn, adresse, telefonnummer (inklusive mobilnummer), e-mail adresse, eventuelle andre digitale adresser samt oplysninger, som Kunden direkte eller indirekte giver i forbindelse med brug af Tjenesten (og som indsamles ved hjælp af bl.a. cookies, se punkt 11 nedenfor), inklusive leverings-, betalings- og købsoplysninger, behandles og lagres som beskrevet nedenfor af SF Anytime og andre virksomheder, som til enhver tid måtte indgå i Bonnier AB (”Bonnier”) koncernen (”Bonnier koncernen”), hvori SF Anytime indgår. SF Anytime og Bonnier har et fælles ansvar for behandling af Kundens personoplysninger.

Bonnier koncernen har et fælles register over koncernens kunder (”Kundedatabasen”), og Kundens personoplysninger vil blive behandlet og lagret i Kundedatabasen. Kundedatabasen indeholder navn, personnummer, postadresse, elektroniske adresser, telefonnummer, leverings-, betalings- og købsoplysninger vedrørende de produkter og tjenester, som Kunden har købt, samt oplysninger, der er givet i forbindelse med brugen af Tjenesten eller af andre produkter og tjenester, der udbydes af Bonnier koncernen (f.eks. via cookies, se punkt 11 nedenfor). Kundedatabasen indeholder ligeledes profilfaktorer, dvs. områdebaserede og statistisk beregnede profiler med udgangspunkt i Kundens bopælsadresse (f.eks. uddannelsesniveau, boligform, rejsevaner, familiesammensætning og indkomstniveau), som hentes fra offentligt tilgængelige registre og databaser.

SF Anytime og Bonnier koncernen behandler og lagrer de af Kunden givne personoplysninger (inklusive oplysninger, som hentes ved hjælp af bl.a. cookies) til bl.a. følgende formål: (1) til gennemførelse af denne Aftale, (2) til administration af Tjenesten, (3) til produktudvikling, (4) til statistik- og analyseformål, (5) til markedsføring, inklusive direkte markedsføring, via post, telefon, SMS, e-mail og andre digitale kanaler samt (6) til tilpasning af webtjenester og markedsføring, som er rettet mod Kunden (såkaldt profilering).

SF Anytime og Bonnier koncernen vil kunne udlevere personoplysningerne til SF Anytimes og Bonniers samarbejdspartere. Kundens samtykke til SF Anytimes og Bonnier koncernens behandling og lagring af personoplysninger er gældende, indtil kunden selv tilbagekalder det. Personoplysninger lagres i den periode, hvor Kunden har et igangværende Abonnement, samt i en vis periode derefter eller i overensstemmelse med afgivet samtykke. Kunden er berettiget til når som helst at tilbagekalde samtykket ved at underrette SF Anytime eller Bonnier koncernen, f.eks. ved at kontakte SF Anytimes kundeservice (kontaktoplysninger findes på Hjemmesiden).

Kunden kan hos SF Anytime eller Bonnier koncernen anmode om at få rettet fejlbehæftede, ufuldstændige eller misvisende oplysninger. Kunden har ligeledes ret til efter skriftlig begæring én (1) gang pr. kalenderår fra SF Anytime eller Bonnier koncernen at få oplyst, hvilke personoplysninger vedrørende Kunden behandles, formålet med behandlingen, hvorfra disse oplysninger er hentet, og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere oplysningerne udleveres. For forespørgsler og oplysninger i øvrigt om SF Anytimes behandling af personoplysninger henvises til http://www.kunddata.bonnier.se.

11. Cookies
En cookie er en lille datafil, som sendes til og lagres på Kundens enhed, når denne besøger Hjemmesiden og/eller bruger Tjenesten. Der findes to typer cookies: permanente cookies og midlertidige cookies (også kaldt sessionscookies). Permanente cookies lagres på Kundens enhed i en længere periode, mens sessionscookies forsvinder, når Kunden lukker webbrowseren.

På Hjemmesiden vil der kunne anvendes både SF Anytimes egne cookies (såkaldte førstepartscookies) og cookies fra SF Anytimes serviceleverandører og samarbejdspartnere, deriblandt Bonnier koncernen (såkaldte tredjepartscookies). SF Anytime og SF Anytimes serviceleverandører og samarbejdspartnere (deriblandt Bonnier koncernen) kan bruge cookies (såvel permanente cookies som sessionscookies) og andre lignende teknikker til bl.a. følgende formål:
• for at SF Anytime skal kunne levere Tjenesten;
• for at forbedre Kundens brug af Hjemmesiden og Tjenesten;
• for at give Kunden adgang til lagret information;
• for at tilpasse indholdet på Hjemmesiden eller i Tjenesten;
• for at indsamle statistik;
• for at gennemføre webanalyser og trafikmålinger
• for at anbefale nye tjenester eller indhold, som passer til Kundens interesser;
• for at spore brugen af Hjemmesiden og Tjenesten, og
• for at levere oplysninger til tredjemand, således at markedsføring og tilbud kan tilpasses og stiles til mod Kunden.

Ved at godkende disse Generelle Betingelser accepterer Kunden brugen af cookies som beskrevet ovenfor. Såfremt Kunden ikke vil acceptere brugen af cookies, kan Kunden ændre indstillingerne i sin webbrowser, således at tilladelsen fjernes helt eller delvist. Bemærk, at dele af Hjemmesiden eller Tjenesten enten vil ophøre med at fungere eller vil fungere dårligere, hvis Kunden deaktiverer cookie funktionen.

For nærmere oplysninger om cookies henvises til http://www.youronlinechoices.com.

12. Ændring af Aftalen, Tjenesten og indholdet samt overdragelse af Aftalen
SF Anytime forbeholder sig retten til når som helst af ændre Aftalen, Tjenesten og/eller det Materiale, der indeholdes i Tjenesten. Meddelelser om ændringer i Aftalen, som ikke er til åbenlys fordel for Kunden, vil blive givet via e-mail og kan ligeledes blive givet på Hjemmesiden, hvorfor det anbefales, at Kunden regelmæssigt holder sig orienteret via Hjemmesiden. Såfremt Kunden ikke accepterer en meddelt ændring af Aftalen, som ikke er til åbenbar fordel for Kunden, har Kunden ret til at opsige den berørte del af Aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor ændringen træder i kraft. Kunden vil blive anset for at have accepteret ændringen af Aftalen, Tjenesten og/eller indholdet i det Materiale, som indgår i Tjenesten, såfremt Kunden ikke inden for 30 dage fra og med datoen for ændringsmeddelelsen informerer SF Anytime om, at Kunden vil opsige Aftalen, eller tidligere, såfremt Kunden fortsætter med at bruge Tjenesten, efter at ændringen er trådt i kraft.

SF Anytime er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til en tredjemand.

13. Lovvalg og tvister
Denne Aftale er underlagt svensk ret.

I tilfælde af en tvist mellem SF Anytime og Kunden skal parterne i første omgang forsøge at løse tvisten ved mindelig aftale. Såfremt parterne ikke kan enes, kan tvisten afgøres af Allmänna Reklamationsnämnden (konkurrence- og forbrugerankenævnet). Parterne er dog altid berettiget til at indgive en sag ved de almindelige domstole.

14. Kundeservice
Kunden er velkommen til at kontakte SF Anytimes kundeservice for yderligere oplysninger eller i tilfælde af behov for support. Kontaktoplysninger for SF Anytimes kundeservice findes på Hjemmesiden.

15. Kontaktoplysninger for SF Anytime
SF Anytime AB
Postboks 7200
103 88 Stockholm
Sverige

:(

Hovsa, nu gik noget galt :(

Hovsa, nu gik noget galt :(

close